Användarvillkor

Egeryds Bostadsklubb är ett verktyg som alla Egeryds kunder får tillgång till för att förenkla vardagen i sin bostadsrätt eller hyresrätt. I Egeryds Bostadsklubb kan du hämta dina avier, få koll på din bostad, göra felanmälningar och ta del av fördelaktiga erbjudande. Genom att skapa din användare godkänner du att Egeryds lagrar dina personuppgifter för att kunna ge dig tillgång till det du behöver kopplat till ditt boende. Ta del av vår Integritetspolicy för att läsa mer hur vi lagrar dina personuppgifter.


1.Immateriella tillgångar
1.1 Ägande av rättigheter
Alla rättigheter, såväl materiella som immateriella, till utrustning, mjukvara, manualer eller annan egendom och information som tillhandahålls av EFF, är och förblir EFFs, eller dess licensgivares, egendom.

1.2 Kundens nyttjanderätt
Kunden erhåller genom avtalet en begränsad, icke exklusiv och icke överlåtbar eller upplåtbar rätt att använda den mjukvara som görs tillgänglig för kunden för kundens användning av beställda tjänster. Kunden äger inte rätt att duplicera eller på annat sätt kopiera Egeryds mjukvara eller annat material som Egeryds har upphovsrätt eller andra rättigheter till.

1.3 Begränsning av kundens överlåtelse
Kunden äger inte rätt att överlåta ebk.egerydsff.se utan Egeryds skriftliga medgivande. Den frånträdande kunden är betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit fram till dagen innan överlåtelsen och den tillträdande kunden är betalningsskyldig för förpliktelser som uppstår från och med dagen för överlåtelse. Alla debiterade kostnader skall vara till fullo betalda innan överlåtelse kan ske.

1.4 Otillåten användning
Kunden får inte använda ebk.egerydsff.se i strid med Avtalet, gällande lagstiftning eller för att främja olämplig eller oetisk verksamhet. Information som lagras inom ebk.egerydsff.se får inte innehålla:

Information som gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter.
Datavirus eller annan skadlig kod.
Barnpornografiskt, pornografiskt, diskriminerande, rasistiskt, förnedrande, hotfullt eller våldsamt material eller annat material som utgör olaga hot, hets mot folkgrupp, förtal eller som uppmuntrar till olagliga handlingar eller aktiviteter. Egeryds äger rätt att omedelbart avsluta avtalet och vidta andra rättsliga åtgärder om Kundens användning av ebk.egerydsff.se strider mot punkterna ovan eller om Kunden använder ebk.egerydsff.se på ett sätt som riskerar att skada Egeryds.

1.5 Publicerat material
Kunden ansvarar själv för material publicerat av kunden själv. Egeryds ansvarar själv för publicerat material av Egeryds själv. Egeryds förhandsgranskar inte publicerat material och kan inte göras ansvarig för innehållet i publicerat material som kunden publicerat.

2. Övrigt
2.1 Förändringar i villkoren
Egeryds har rätt att vidta ändringar av dessa villkor, med ikraftträdande 30 dagar efter publicering. Ändringar av avtalsvillkor annonseras skriftligen, via e-post, till samtliga kunder. Kund som inte godtar de nya villkoren har rätt att omedelbart säga upp avtalet enligt punkt 2.4.

2.2 Överlåtelse
Kontraktet får inte av någondera parten överlåtas på annan. I avtalen mellan Egeryds och kund finns EBK med som punkt. Det har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka Beställaren och Egeryds tagit var sitt.
2.3 Information
Beställaren skall utan dröjsmål informera Egeryds om väsentliga förhållanden skulle inträffa som kan komma att påverka förutsättningarna för detta avtal. Egeryds skall utan dröjsmål informera Beställaren om väsentliga förhållanden skulle inträffa som kan komma att påverka förutsättningarna för detta avtal.

3. TVIST
Tvist skall lösas i svensk allmän domstol